Gudbrandsdal Industrinettverk har gående to prosjekter med sine medlmsbedrifter. HR-prosjekt og Lean manufactoring

HR-prosjekt

HR personell fra NorDAN, Tine, Interfil,AIT, Oppland Stål og Tessand Snikkerlag er nå i gang med et historisk samarbeid knyttet til sykefraværsoppfølging. Oppgaven de står ovenfor er å ta ut det beste fra hver bedrift og samle dette i en rapport. Denne rapporten skal presenteres til alle medlemsbedriftene, ulike NAVkontor og ulike legekontor.

Lean manufactoring

Åtte av bedriftene holder nå på med et prosjekt innen implementering av Lean manufactoring. Til dette prosjektet har vi valgt ut konsulentfirmaene Sintef Raufos Manufactoring, og RJ Consulting. Prosketet er tungt sponset av Innovasjon Norge. Lean betegner en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester. Begrepet er hentet fra ledelsesteori og kom i bruk på 1990-tallet. Metodikken fokuserer på å eliminere såkalt sløsing (waste) og ser på kundens opplevelse av produktets verdi fremfor kostnadselementer. Det underliggende målet er å forbedre den bedriftsøkonomiske lønnsomheten. Sentralt i denne tenkningen er det å skape merverdi med mindre innsats av ressurser.

Slank produksjon er i hovedsak hentet fra TPS (Toyota Production System). Dette systemet er kjent for å søke å redusere syv former for sløsning (seven wastes) i en kontinuerlig forbedringsprosess, men det finnes forskjellige synspunkter på hvordan resultater best kan oppnås. Toyotas vekst fra et lite selskap til verdens største bilprodusent har selvsagt skapt stor interesse for de bakenforliggende prinsippene og strategiene.

Slank produksjon betraktes ofte som et mer raffinert konsept enn effektiviseringsforsøk basert på tids- og metodestudier, blant annet utviklet av Frederick Winslow Taylor og Henry Ford. I slank produksjon har man tatt lærdom av blant annet de feil som disse gjorde[trenger referanse]. Det finnes også gamle, grunnleggende verdier som nøysomhet og sparsommelighet, økt effektivitet og mindre sløsing i denne metodikken samtidig som den bygger på bruk av empiriske data, fremfor ukritisk godtakelse av vedtatte sannheter..

Prinsippene for slank produksjon er hentet fra japansk produksjonsindustri. Termen «Lean Production» ble oppfunnet og første gang brukt av John Krafcik i en artikkel fra høsten 1988 kalt Triumph of the Lean Production System som ble publisert i Sloan Management Review. Artikkelen var basert på Krafciks masteroppgave ved MITs Sloan School of Management. Krafcik hadde bakgrunn fra en stilling som kvalitetsingeniør ved Toyota/GMs fellesforetak, NUMMI, i California før han søkte til MIT for å ta en mastergrad.

For mange er slank produksjon et sett av verktøy som bidrar til å identifisere og kontinuerlig eliminere sløsing (muda). Etter hvert som sløsing elimineres, forbedres kvaliteten, samtidig som produksjonstiden og kostnadene blir redusert. Eksempler på slike verktøy er verdistrømanalyse, 5S, Kanban og poka-yoke (å gjøre «idiotsikkert»/forhindre feil bruk).